Personvernerklæring for Fortuna Fiskekort og Fortuna Løypekort

GDPR (General Data Protection Regulation) er EUs nye personvernsforordning som trer i kraft 25. mai 2018. Denne nye personopplysningsloven vil styrke personvernet ytterligere, slik at du får økt kontroll og enklere tilgang til personopplysningene dine.

Ved registrering som kunde i Fortuna Fiskekort eller Fortuna Løypekort anses det som at du har gitt ditt samtykke til at vi behandler dine personopplysninger i overensstemmelse med GDPR og denne personvernerklæring. Du kan når som helst trekke tilbake ditt samtykke ved å kontakte Fortuna Software AS på post@fortunasoftware.no.

Fortuna Software AS sin rolle

GDPR skiller mellom “behandlingsansvarlige” og “databehandlere”.

Behandlingsansvarlige er den eller de som bestemmer formålet med behandlingen av personopplysningene og hvilke midler som skal benyttes. I vårt tilfelle vil behandlingsansvarlige være våre kunder, altså elveforvalterne som bruker Fortuna Fiskekort og kommunene som bruker Fortuna Løypekort.

Databehandlere er den eller de som behandler personopplysninger på vegne av behandlingsansvarlige. Fortuna Software AS er databehandler på vegne av elveforvaltere og kommuner som nevnt over.

Når kan vi innhente personopplysninger om deg?

Med personopplysninger menes alle opplysninger som kan knyttes til deg som person. Behandlingsansvarlige må ha en grunn til å innhente personopplysninger om deg. En slik grunn kan være at man trenger informasjon som er nødvendig for å kunne opprette en brukerprofil for deg ifm med kjøp av fiskekort eller løypekort. Vi skal kun innhente opplysninger som er nødvendige og relevante for den oppgaven vi trenger informasjonen til. Mottar vi unødvendige opplysninger skal disse slettes.

Dersom du er under 15 år så kreves også samtykke fra minst en av dine foreldre.

Hvordan beskytter vi personopplysningene dine?

Personopplysninger vil bli anonymisert eller slettet når vi ikke lenger har noe grunnlag for å oppbevare disse. Vi vil aldri selge opplysninger om deg, og heller ikke dele eller utveksle informasjon uten din tillatelse.

Hva bruker vi personopplysningene dine til?

Personopplysningene dine skal kun brukes til det konkrete formålet de er innhentet for. Alle formål skal forklares deg på en slik måte at vi har den samme forståelsen av hva personopplysningene skal brukes til. Du må gi ditt samtykke til at opplysningene dine benyttes til dette formålet. Hvis vi trenger opplysningene dine til et nytt formål, må vi innhente et nytt samtykke fra deg.

Vi trenger personopplysningene dine først og fremst for å etablere en brukerprofil for deg. Videre kan opplysningene brukes for å tilby deg følgende tjenester:

I tillegg til ovennevnte vil vi fra tid til annen sende anonymiserte data fra brukersesjoner til vår samarbeidspartner LogRocket Inc. Formålet med dette er å identifisere problemområder i applikasjonene og forbedre dem.

Hvor lenge lagrer vi dine personopplysninger?

Fortuna Software AS lagrer dine personopplysninger i 10 år fra siste gang du var innlogget, med mindre du anmoder om sletting på et tidligere tidspunkt.

Dette er rettighetene dine

GDPR-regelverket gir deg økte rettigheter når du gir fra deg personopplysninger. Vi skal informere deg på en måte som gjør at du enkelt skal kunne forstå hvordan vi behandler personopplysningene dine. Dette er områder der du gjennom GDPR-regelverket vil få økte rettigheter:

Rett til innsyn i opplysninger Du har når som helst rett til innsyn i personopplysningene som er registrert på deg.

Rett til å korrigere opplysninger Du har når som helst rett til å få rettet uriktige, mangelfulle og unødvendige personopplysninger om deg.

Rett til sletting av opplysninger Du har rett til å få slettet personopplysninger vi har registrert på deg.

Rett til flytting av informasjon (dataportabilitet) GDPR innfører en rett for deg til å få overført personopplysninger om deg selv til eget bruk eller til et annet selskap.

Rett til innsigelse Du har i visse tilfeller rett til å protestere mot behandling av personopplysninger. Vi plikter da å stoppe behandlingen.

Rett til å avslå automatisert behandling Der en automatisert avgjørelse har en rettsvirkning eller i betydelig grad påvirker deg, har du rett til å motsette deg at behandlingen og avgjørelsen gjøres automatisk.

Du finner personopplysningene dine i webappene Personopplysningene dine er tilgjengelig via dine kundeprofiler på hhv lakseelv.no og/eller loypekort.no. Du kan også kontakte Fortuna Software AS for informasjon om eventuelle andre opplysninger som er registrert på deg eller hvis du ønsker å endre/slette dine personopplysninger.

Dette er GDPR

GDPR (General Data Protection Regulation) erstatter og opphever personverndirektivet fra 1995 (EU Data Protection Directive 95/46/EF) som er gjennomført i dagens personopplysningslov.

GDPR trer i kraft i Norge 25. mai 2018. Regelverket skal gjelde direkte i alle EU- og EØS-land. I Norge innføres GDPR i form av en ny personopplysningslov.

Dette er formålene med GDPR:

• Regulere og forbedre måten personopplysninger blir innhentet, behandlet, oppbevart og slettet.

• Harmonisere regelverket på tvers av landegrensene, slik at dette blir mest mulig likt i alle land. «Ett kontinent - ett regelverk».

• Regelverket skal i større grad gjøre bedrifter og organisasjoner ansvarlige for hvordan personopplysninger behandles.

• Regelverket skal gi enkeltindividet økt kontroll og enklere tilgang til personopplysningene sine.

• Regelverket skal gjennom tydeligere krav til systemer og rutiner gjøre behandlingen av personopplysninger enklere for bedrifter og organisasjoner.


For mer informasjon, kontakt Fortuna Software AS på epost post@fortunasoftware.no eller på telefon +47 90547280.

Organisasjonsnummer: NO 917 549 885 MVA