Site logo

Fiskeregler for Brennelva 2021

Definisjoner

 • Reglene gjelder den anadrome førende delen av elva fra elveosen nede ved sjø som er markert med påle og skilt på hver side av elva og opp til skilt for fredningssone 140 meter nedstrøms før første laksetrapp ved Fossestrand. 
 • Med anadrome laksefisk menes laks, sjøørret og sjørøye.
 • Fylkesmannen har åpnet elva kun for fiske etter laks inntil nye regler og oversikt av fangst blir kartlagt ,dvs. at sjørøye og sjøørret skal settes ut igjen inntil videre.
 • På øvresiden av første laksetrapp ved fossestrand og videre oppover i vassdraget gjelder FeFos regler for innlandsfiske
 • Med laks menes all laks som ikke med sikkerhet kan bestemmes til rømt oppdrettslaks eller stillehavslaks (regnbueørret, pukkellaks m.fl.) ut fra ytre kjennetegn.
 • Med vinterstøing menes laks, sjøørret og sjørøye som har gytt om høsten og har stått i elva over vinteren.

1. Krav om fiskekort

Alle som fisker på Brennelva Grunneierforening sine fiskekortstrekninger, det vil si opp til først laksetrapp, må fremvise gyldig fiskekort for Brennelva i fiskeperioden de påtreffes. Fiskekortet er personlig og kan ikke overdras til andre. 

Fiskekortet er ugyldig hvis man ikke kan fremvise legitimasjon (bankkort, pass, førerkort), fisketrygdavgift og desinfiseringsattest. 

Fiskekort kjøpes på Fortuna Fiskekort (https://brennelv.lakseelv.no)

2. Krav om desinfeksjon av utstyr

Fiskekort er ikke gyldig uten attest for desinfeksjon av:

 • Fiskeutstyr og andre mulige smitteførende gjenstander som er brukt utenfor fylkets grenser skal være desinfisert. 
 • Fiskeutstyr og andre mulige smitteførende gjenstander som er brukt i vassdrag hvor det er påvist eller er mistanke om smittsom sykdom skal være desinfisert.

3. Kvoter

All laks over lengde på 70 cm skal slippes tilbake, Vinterstøinger, laks mindre en 35 cm samt all sjørøye og sjøørret, skal håndteres skånsomt og umiddelbart settes tilbake i elva

Kvoter er personlig og kan ikke overdras til andre.

 • Hver fisker har en sesongkvote på maks – 4 – fire laks under 70 centimeter.
 • Hver fisker har en døgnkvote på – 1 – en laks opptil 70 cm.

Døgnkvoten er definert som det antall fisk en person samlet kan fiske i et vassdrag i løpet av ett døgn (fiskedøgnet). Fiskedøgnet følger døgnangivelsen på døgnkortet (for månedskort og sesongkort følges datodøgnet). Når døgnkvote er nådd, skal fisket avsluttes inntil nytt fiskedøgn starter. Levende gjenutsatt fisk regnes ikke med i kvoten. Sesongkvoten er det antall fisk en person kan avlive i løpet av en sesong. 

All fisk som er tatt opp eller satt ut igjen rapporteres inn på nett samme sted hvor man har kjøpt fiskekort.

4. Fisketid i vassdraget

Fisketiden for vassdraget med de begrensninger gitt i forhold til fredningssoner og redskapsbruk er:

 • Fisketid  15. juni kl. 00:00 – 11. august kl. 23:59

5. Fredningssoner i vassdraget

140 meter nedstrøms fra første laksetrapp ved Fossestrand (Nederste fossefall i Brennelv-vassdraget)

6. Krav om løpende fangstoppgave uansett fangstresultat

Fangstrapport leveres umiddelbart etter endt fisk, eller endt kvote uavhengig av dato på sesongen. Gyldig fiskekort må framvises på oppfordring fra Brennelva Grunneierforening elveoppsyn

Alle fiskekortinnehavere (sesongkort og døgnkort) plikter å rapportere fangst fortløpende.

7. Redskapsbruk

Som redskap er kun følgende tillatt: flue, mark, sluk, spinner og wobbler.

Man kan maksimalt fiske med en treblekrok eller tre enkeltkroker.

Fisk som er krøket SKAL settes tilbake i vassdraget. Er fisken for skadet til at det anses forsvarlig å sette den tilbake, skal den rapporteres til fiskeoppsynet, og leveres fiskeoppsynet.

8. Minstemål, vinterstøing og gjenutsetting

Det er bare tillatt å ta livet av laks over 35 cm . Mindre fisk, sjørøye. sjøørret og vinterstøing skal behandles skånsomt og straks settes tilbake i vassdraget. Fiskens lengde måles fra kløften i sporden til snutespiss. Gjenutsatt fisk skal rapporteres.

Fisk som er skadet og som det ikke anses som forsvarlig å gjenutsette (men som etter reglene skal gjenutsettes) må rapporteres umiddelbart 

Fisk som er krøket SKAL settes tilbake i vassdraget. Er fisken for skadet til at det anses forsvarlig å sette den tilbake, skal den rapporteres umiddelbart

Vinterstøing skal ikke innrapporteres.

9. Regelbrudd

Brudd på forskrift er straffbart. Overtredelse av fiskereglene kan føre til gebyr, bortvisning fra elva og politianmeldelse. Ved utstedelse av gebyr, kan ikke fisket gjenopptas før gebyr er betalt, og man kan ikke fiske i Brennelva igjen før påfølgende sesong. Allerede kjøpte fiskekort vil bli inndratt, uten refusjon. Ved gjentatte brudd på fiskereglene, vil utestengelse fra vassdraget for lengre perioder vurderes.

Gebyrsatsene er følgende:

Manglende desinfisering: 3000,-

Brudd på kvote/minstemål: 3000,-

Fiske uten gyldig fiskekort: 5000,-

Brudd på redskapsbestemmelser: 2000,-

10. Kontakt

Kontaktperson for Brennelva Grunneierforening er Tordis Beate Opdahl, tlf +47 95889633.