Site logo

Fiskeregler for tilreisende

Fiskeområder

1. Personer som er fast bosatte i Norge kan fiske på riksgrensestrekninga, i de norske sideelvene og i den nederste, norske delen av Tanaelva.

2. Personer som ikke er fast bosatte i Norge, kan ikke fiske i de norske sideelvene, unntatt i Kárášjohka opp til samløpet mellom Iešjohka og Kárášjohka.

Fisketid

3. Fiskesesongen varer fra 10. juni til og med 10. august. I Tanamunningen, fra Langnes til grense sjø/elv, varer sesongen fra 23. juni til 15. september. All laks som fanges etter 10. august skal settes ut.

4. Alt fiske er forbudt fra søndag kl 18.00 til mandag kl 18.00 (norsk tid), unntatt på strekninga fra Langnes til Tanamunningen.

Forbudte metoder og områder

5. Det er forbudt å fiske med reke, reketakle eller liknende redskap, og det er forbudt å bruke fisk eller mark som agn. Fiske med mark er tillatt på strekningen Langnes til Tanamunningen. Krøking av fisk er forbudt.

6. Det er forbudt å fiske innafor ledegarn i stengsel og i et område nærmere enn 50 m nedenfor eller 10 m til siden for et stengsel. Det samme gjelder nærmere enn 10 m fra settegarn.

7. fra båt og fra strand utenfor elvemunningen til lakseførende sideelver.

 1. I nedre norske del av Tanaelva: et område som strekker seg fra 50 m oppstrøms til 200 m nedstrøms fra sideelvas nærmeste elvebredder og på tvers av hovedelva ut til 200 m.
 2. I norske sideelver: et område som strekker seg fra 50 m oppstrøms til 100 m nedstrøms fra sideelvas nærmeste elvebredder og på tvers av den aktuelle sideelva
 3. På grensestrekningen: Fra båt og fra strand utenfor elvemunningen til lakseførende sideelver i et område som for den enkelte sideelv avgrenses på følgende måte:
  1. Lákšjohka (NOR); et område som strekker seg fra 50 m oppstrøms til 300 m nedstrøms fra sideelvas nærmeste elvebredder og på tvers av hovedelva vest for Forsholmen.
  2. Veahčajohka og Ohcejohka (FIN); et område som strekker seg fra 50 m oppstrøms til 200 m nedstrøms fra sideelvas nærmeste elvebredder og på tvers av hovedelva ut til djupålen.
  3. Goahppelašjohka (FIN); et område som strekker seg fra 50 m oppstrøms til 150 m nedstrøms fra sideelvas nærmeste elvebredder og på tvers av hovedelva ut til djupålen.
  4. Leavvajohka (NOR); et område som strekker seg fra 50 m oppstrøms til 100 m nedstrøms fra sideelvas nærmeste elvebredder og på tvers av hovedelva. Det kan fiskes med stang fra strand på motsatt side av utløpet til sideelva.
  5. Báišjohka (NOR); et område som strekker seg fra 50 m oppstrøms til 100 m nedstrøms fra sideelvas nærmeste elvebredder og på tvers av hovedelva.
  6. Njiljohka (FIN); et område som strekker seg fra 50 m oppstrøms til 200 m nedstrøms fra sideelvas nærmeste elvebredder og på tvers av hovedelva. Det kan fiskes med stang fra strand på motsatt side av utløpet til sideelva.
  7. Váljohka (NOR); et område som strekker seg fra 50 m oppstrøms til 150 m nedstrøms fra sideelvas nærmeste elvebredder og på tvers av hovedelva.
  8. Áhkojohka (FIN); et område som strekker seg fra 50 m oppstrøms til 200 m nedstrøms fra sideelvas nærmeste elvebredder og på tvers av hovedelva. Det kan fiskes med stang fra strand på motsatt side av utløpet til sideelva.
  9. Kárášjohka (NOR) (samløpet mellom Anárjohka og Kárášjohka); et område som strekker seg 50 m oppstrøms i begge disse elvene, og 200 m nedstrøms i Tanaelva på tvers av elveløpet.
  10. Gáregasjohka (FIN); et område som strekker seg fra 50 m oppstrøms til 100 m nedstrøms fra sideelvas nærmeste elvebredder og på tvers av elveløpet.
  11. Iškorasjohka (NOR); et område som strekker seg fra 50 m oppstrøms til 100 m nedstrøms fra sideelvas nærmeste elvebredder og på tvers av elveløpet.
  12. Goššjohka (NOR); et område som strekker seg fra 50 m oppstrøms til 100 m nedstrøms fra sideelvas nærmeste elvebredder og på tvers av elveløpet.
  13. Anárjohka (NOR); der Anárjohka munner ut i Skiehččanjohka; et område som strekker seg fra 50 m oppstrøms til 100 m nedstrøms fra sideelvas nærmeste elvebredder og på tvers av elveløpet

8. Fiske fra bru er ikke tillatt.

9. TF har vedtatt følgende fredningssoner for stangfiske:

 • Nedre del av Lákšjohka, fra Tanaelva til et merket punkt 500 meter over E6-brua (over Lásse/Bergkulpen).
 • Kulp i øvre del av Lákšjohka i henhold til merking i terreng
 • 50 meter opp- og nedstrøms fisketrappa Lákšjohka.
 • 200 meter opp- og nedstrøms i Šuorpmugorži i øvre Kárášjohka.

10. Det er forbudt å ta livet av laks, ørret eller røye mindre enn 30 cm. I den nedre norske delen av Tanaelva skal all sjørøye settes ut. All vinterstøing skal slippes ut. Oppdrettslaks og pukkellaks skal avlives.

Fiske fra strand

11. Tilreisende fiskere kan fiske med flue uten dupp eller søkke i hele vassdraget. Barn under 16 år kan fiske med flue og dupp i hele fiskeområdet.

12. Slukfiske fra strand er bare tillatt på følgende strekninger:

 • Tanamunningen til Langnes
 • Skiltet strekning på østsiden av elva ved Tana bru
 • Skiltet strekning ved øvre del av Storfossen
 • Ailestrykene opp til Levajok fjellstue
 • Ovenfor Matinköngäs i Anárjohka/Skiehččanjohka.

13. På slukfiskestrekningene kan det også fiskes med flue, og det er tillatt med dupp eller søkke.

14. På grensestrekningen kan strandfiske foregå fra kl. 22.00 til kl. 15.00.

Fiske fra båt

15. Ved båtfiske skal alle i båten som deltar i fisket ha gyldig fiskekort, inkludert den som ror.

16. Det er bare tillatt å fiske fra båt som eies av personer som er fast bosatt i elvedalen. Båten skal ha registreringsskilt utstedt av lensmannen.

17. Det er ikke tillatt å fiske fra oppankret båt, eller fra båt med motoren i gang. På strekningen fra Langnes til grense mellom sjø og elv er det lov å dorge med motordrevet båt.

18. Ved fiske fra båt i den nedre norske delen av Tanaelva og i norske sideelver er det krav om lokal roer (minst 16 år gammel og fast bosatt i Tanaelvas fiskeområde).

19. På riksgrensestrekninga er det krav om lokal roer fra kl. 06.00 til kl. 18.00 (norsk tid). I Storfossen fra Bildanguoika i øvre del av Storfossen til nedenfor Boratbokča ved Storfossen camping er det av sikkerhetsmessige grunner alltid krav om lokal roer.

20. Det kan fiskes med inntil 3 stenger fra en båt. Hver stang kan ha én sluk eller én flue, med eller uten søkke eller dupp.

Barns fiske

21. Barn inntil fylte 16 år får skrevet ut gratis fiskekort som medbringes under fisket. Kortet skal knyttes til en voksen fisker som har ansvar for fangstrapportering.