Site logo

Fiskeregler garnfiske etter andre arter

Tanavassdragets fiskeforvaltning har samlet alle fiskereglene for garnfiske etter andre arter enn laks, sjøørret og sjørøye i Tanavassdraget i dette dokument for å gjøre reglene mer tilgjengelig for fiskerne.

For å kunne utøve garnfiske på norsk side av Tanavassdraget må man være fiskerettshaver i henhold til Tanalovens § 4, og være registrert som rettighetshaver i TF sitt register. Bare en fra hver husstand er rettighetshaver, men et husstandsmedlem kan fritt utøve fisket i rettighetshaverens sted. Lokale fiskere kan leie fiskerett. For mer info, les; Regler for laksebrev.

Garnfiske etter andre arter enn laks, sjøørret og sjørøye

 • Tillatte redskaper:
  • Settegarn: se spesifikasjon under
  • Teine
  • Lakekok under isen
  • Kastenot etter sik; kun i Anárjohka over Mätinköngas og i innsjøene Polmakvatn (Buolbmátjávri), Válljávri og Šuoššjávri
  • gjeddesaks i Máskejávri.
 • Fisket kan kun utøves i egen fiskesone, eller i innsjøer 200 meter fra utløp- og innløpsos.
  • Fiskerettshavere i Karasjok fiskesone kan utøve dette fiske i Tanaelva i Karasjok kommune, i Anárjohka (norsk side) i Iešjohka opp til Iešjotbrua og i Kárášjohka opp til Stuorragorži.
 • Det er ikke angitt noen antallsbegrensning på redskaper til fiske etter andre arter enn laks, sjøørret og sjørøye.
 • Garnfiske etter andre fiskearter enn laks, sjøørret og sjørøye er tillatt:
  • I Tanaelva fra og med 20. mai til og med 15. juni.
  • I Anárjohka og Skiehččanjohka fra og med 20. mai til 20. august.
  • I Kárášjohka nedenfor Bávttajohkas munning og i Iešjohka fra og med 20. mai til og med 15. august.
  • I innsjøer, hele året, så lenge fisket foregår mer enn 200 meter fra utløp- og innløpsos.
 • Settegarn er et enkelt, rett garn med flottør i begge ender av garnet. Det forbudt å bruke kunstig strømbryter eller ledestengsel. Det er ikke tillatt å feste garnet med stolper eller annet feste på andre steder enn i endene. Det er ikke tillatt å lage krok på settegarn.
  • Garnet kan være inntil 2 meter dypt og det skal være laget av monofilamenttråd av inntil 0,17 mm tykkelse.
  • Settegarn kan være inntil 30 meter langt, og kan ikke settes i lenke hvis de til sammen blir lengre enn 30 meter.
  • Maskevidden skal være 29-35 mm, målt fra knutes midtpunkt til knutes midtpunkt når redskapet er vått.
 • Unntak fra spesifikasjoner til settegarn:
  • Begrensningen på 30 meter lengde gjelder ikke ved fiske med settegarn i innsjøene Buolbmátjávri/Polmakvatn, Válljávri og Šuoššjávri mer enn 200 meter fra inn- og utløpsos, etter andre arter enn laks
  • Begrensningen på 2 meter dybde gjelder ikke ved fiske med settegarn i innsjøene Buolbmátjávri/Polmakvatn, Válljávri og Šuoššjávri mer enn 200 meter fra inn- og utløpsos, i tidsrommet fra og med 1. september til og med 30. april. I denne perioden kan garna settes som flytegarn
  • I Buolbmátjávri/Polmakvatn er det tillatt med maskevidde fra 17 til 35 mm
 • I kastenot til fangst av sik skal maskevidden være 29-35 mm og trådtypen skal være hamp, bomull, nylon bindetråd eller spunnet nylon. Enkeltfibrene i nylon bindetråd og spunnet nylon må ikke være tykkere enn 8 denier.
 • Redskapet skal være merket med fiskerens navn og kontaktinformasjon, samt navnet på den eiendommen som fiskeretten er tilknyttet. På settegarn festes merket på en godt synlig flottør i enden av redskapet.
 • Forbudsområder:
  • Ved sideelv hvor laks går opp, må det i hovedelv på sideelvas side av djupålen ikke brukes settegarn nedstrøms fra sideelva nærmere enn 200 meter fra samløpet av sideelv og hovedelv.
  • Kastenot må ikke brukes nærmere enn 200 meter fra elvers utløpsos, innløpsos, foss eller stryk.
  • Tiltak som ikke har annen hensikt enn å skremme fisken eller hindre fiskens frie gang er forbudt. Settegarnene kan altså ikke sperre fiskens vandring inn i bekker og mindre elver.
 • Fangstrapportering: TF ønsker å få rapport om fangst av andre arter enn laks, sjøørret og sjørøye. Dette er viktige bidrag for at TF skal kunne legge til rette for dette fisket på en god måte.