Site logo

Fiskeregler garnfiske etter laks

Tanavassdragets fiskeforvaltning har samlet alle fiskereglene for garnfiske i Tanavassdraget i et dokument for å gjøre reglene mer tilgjengelig for fiskerne.

For å kunne utøve garnfiske på norsk side av Tanavassdraget må man være fiskerettshaver i henhold til Tanalovens § 4, og være registrert som rettighetshaver i TF sitt register. Bare en fra hver husstand er rettighetshaver, men et husstandsmedlem kan fritt utøve fisket i rettighetshaverens sted. Lokale fiskere kan leie fiskerett. For mer info, les; Regler for laksebrev.

Drivgarnsfiske

 • Drivgarnsfiske kan kun utøves i egen fiskesone. Sonene skal være merket med hvite, nummererte skilt. Fiskeren er selv ansvarlig for å kjenne grensene på sonen. Dersom to laksebreveiere fra to tilstøtende soner fisker sammen, kan de fiske aktivt over sonegrensen.
 • Laksebreveier eller hustandsmedlem avgjør selv hvem drivgarnfisket skal utøves sammen med. Forutsetningen er at utpekt deltaker har gyldig fiskekort og er fast bosatt og registrert i folkeregisteret i en av elvedalens kommuner. Laksebreveier eller hustandsmedlem kan i tillegg til deltaker ha med et nært familiemedlem som er barn, barnebarn, forelder eller søsken, uavhengig om vedkommende er bosatt i eller utenfor elvedalen.
 • Drivgarnsfiske kan utøves to døgn i uka, fra mandag kl. 1800 til onsdag kl. 1800, fra 1. til 15. juni.
 • Drivgarnet kan være inntil 45 meter langt, og maskevidden skal minimum være 58 mm, målt fra knutes midtpunkt til knutes midtpunkt når garnet er vått.
 • Det er kun tillatt å bruke tråd av hamp, bomull, nylonbindetråd eller spunnet nylon (nylon, perlon, terylene). Ved bruk av spunnet nylon skal tråd ha tynnere enkeltfilamenter enn 8 denier. Det er ikke tillatt å bruke gjennomsiktig materiale, som monofilament nylon.
 • Det er ikke tillatt å fiske med drivgarn samtidig som man har et faststående til fiske etter laks, sjøørret og sjørøye ute.
 • Drivingen kan foregå inntil 500 m. Under drivingen kan det kun benyttes en båt.
 • Ved drivgarnsfiske skal avstanden mellom to bruk være minimum 200 m.
 • Det er forbudt å fiske og å sette ut redskap fra båt med motoren i gang.
 • Fredningsområde: Ved sideelv hvor laks går opp, må det i hovedelv på sideelvas side av djupålen ikke brukes drivgarn stengsel nedstrøms fra sideelva nærmere enn 200 meter fra samløpet av sideelv og hovedelv.
 • Det er ikke tillatt å fange laksestøing, og disse skal settes ut.

Stågarnsfiske

 • Stågarnsfiske kan kun utøves i egen fiskesone. Sonene skal være merket med hvite, nummererte skilt. Fiskeren er selv ansvarlig for å kjenne grensene på sonen. Sonen organiserer selv sitt fiske, og her som regel en etablert praksis for hvem som fisker hvor.

Karasjok fiskesone omfatter norsk side av Tanaelva i Karasjok kommune, norsk side av Anárjohka, Kárášjohka opp til Stuorragorži og Iešjohka opp til Iešjotbrua.

 • Laksebreveier, eller den som leier garnfiskerett, skal selv eller hustandsmedlem sette ut garnbruk til fiske med settegarn og stengsel. Et hustandsmedlem eller en medhjelper kan bistå under arbeidet med stengsel, settegarn eller røkting av garn. Fisker og eventuell medhjelper skal ha gyldig fiskekort og må være fast bosatt og registrert i folkeregistrert i en av elvedalens kommuner.

Dersom laksebreveier eller hustandsmedlem har uforutsett kortere fravær fra fisket etter at garnbruk er satt ut, kan et hustandsmedlem eller en medhjelper utpekes til å røkte garnene eller til å trekke opp garnbruk innen fredningstidspunktet inntrer. Sonestyret kan også forespørres om bistand.

 • Fisketid:
  • Sesongen varer fra 1.6-31.7
  • Fisketid (ukentlig): mandag kl. 1800 til onsdag kl. 1800
  • Fra og med 16.7 til og med 31.7 er det tillatt å fiske fra mandag kl. 1800 til torsdag kl. 1800.
  • I Anárjohka er det i tillegg lov til å fiske fra 1.8-12.8 fra mandag kl. 1800 til onsdag kl. 1800. Dette fisket er kun åpent for fiskere bosatt ved Anárjohka som fisket aktivt her i 2013-2015.
 • Det er tillatt å fiske med et faststående bruk etter laks, sjøørret og sjørøye om gangen. Det er ikke tillatt å fiske med stågarn samtidig som man fisker med drivgarn
 • Settegarn for fiske etter laks, sjøørret eller sjørøye er et enkelt, rett garn med flottør i begge ender. Garnet skal ikke festes med stolper eller andre festeanordninger på andre steder enn i endene. Festeanordningen skal bare bestå av et enkelt søkke eller en enkelt stokk. Det er ikke tillatt å lage krok på settegarn. Ved fiske med settegarn er det forbudt å bruke kunstig strømbryter eller ledestengsel.
  • Settegarn for fiske etter laks, sjøørret eller sjørøye kan være inntil 30 meter lang. To eller flere garn kan ikke lenkes sammen, hvis de sammen blir lengre enn 30 meter.
  • Minste tillatte maskevidde er 58 mm, målt fra knutes midtpunkt til knutes midtpunkt når redskapet er vått.
  • Det er bare tillatt å bruke tråd av hamp, bomull, nylonbindetråd eller spunnet nylon (nylon, perlon, terylene). Ved bruk av spunnet nylon skal tråd ha tynnere enkeltfilamenter enn 8 denier. Det er ikke tillatt å bruke gjennomsiktig materiale, som monofilament nylon. Det er forbudt å bruke metalltråd, wire eller tilsvarende materiale i fangstredskap.
 • Fredningsområder: Ved sideelv hvor laks går opp, må det i hovedelv på sideelvas side av djupålen ikke brukes settegarn nedstrøms fra sideelva nærmere enn 200 meter fra samløpet av sideelv og hovedelv.
 • Djupål: Ingen del av settegarn må stå over djupålen i hovedløpet eller sideløp. Den ytterste delen av redskap skal ikke på noe punkt strekke seg nærmere enn 10 meter fra motsatt elvebredd. Med motsatt bredd menes også øyer, holmer og klipper som har egne løp mellom seg
 • Avstand mellom redskaper: Ingen del av settegarn og stengsel eller to settegarn må være nærmere enn 60 meter fra hverandre
 • Merking av bruk: Settegarn som er satt ut i elva, skal merkes slik at andre som ferdes i vassdraget, lett kan få øye på dem. Fangstredskapene skal merkes med en flottør som stikker minst 15 cm over vannoverflaten eller med et flagg festet på en stang som stikker minst 40 cm over vannoverflaten. Kortsiden av flagget skal være minimum 15 cm lang.

Redskapet skal være merket med fiskerens navn og kontaktinformasjon, samt navnet på den eiendommen som fiskeretten er tilknyttet. På settegarn festes merket på en godt synlig flottør i enden av redskapet.

 • Opptak av merker: Fangstredskap skal tas på land straks etter at fiskesesongen for redskapet er avsluttet. Utstyr brukt til å merke og sette opp redskap skal tas på land innen to uker etter avsluttet fiskesesong.

Stengselsfiske

 • Stengselsfiske kan kun utøves i egen fiskesone. Sonene skal være merket med hvite, nummererte skilt. Fiskeren er selv ansvarlig for å kjenne grensene på sonen. Sonen organiserer selv sitt fiske, og her som regel en etablert praksis for hvem som fisker hvor.
 • Karasjok fiskesone omfatter norsk side av Tanaelva i Karasjok kommune, norsk side av Anárjohka, Kárášjohka opp til Stuorragorži og Iešjohka opp til Iešjotbrua.
 • Laksebreveier, eller den som leier garnfiskerett, skal selv eller hustandsmedlem sette ut garnbruk til fiske med settegarn og stengsel. Et hustandsmedlem eller en medhjelper kan bistå under arbeidet med stengsel, settegarn eller røkting av garn. Fisker og eventuell medhjelper skal ha gyldig fiskekort og må være fast bosatt og registrert i folkeregistrert i en av elvedalens kommuner.

Dersom laksebreveier eller hustandsmedlem har uforutsett kortere fravær fra fisket etter at garnbruk er satt ut, kan et hustandsmedlem eller en medhjelper utpekes til å røkte garnene eller til å trekke opp garnbruk innen fredningstidspunktet inntrer. Sonestyret kan også forespørres om bistand.

 • Fisketid:
  • Sesongen varer fra 1.6-31.7
  • I perioden 1.6-15.6. er fisketiden fra mandag kl. 1800 til onsdag kl. 1800.
  • I perioden 16.6-31.7 er fisketid fra mandag kl. 1800 til torsdag kl. 1800.
 • Det er tillatt å fiske med et faststående bruk etter laks, sjøørret og sjørøye om gangen. Det er ikke tillatt å fiske med stengsel samtidig som man fisker med drivgarn.
 • Stengselet, utforming:
  • Stengsel skal ha tverrstengsel (doaris), eventuelt ledestengsel (čuollu) og ledegarn (vuojahat) av slik konstruksjon at disse delene av redskapet ikke fanger fisk. I tverrstengsel og ledegarn skal det være trebukker eller stolper med avstand på 3 meter eller mindre.
  • I tverrstengsel, ledestengsel og ledegarn kan det ellers bare brukes ris, garn, eller grinder med ris eller garn. Når det brukes garn i slike ledeanordninger, skal maskevidden være minst 58 mm, og det er kun tillatt å benytte tråd av spunnen nylon (tråd med tynnere enkeltfilamenter enn 8 denier) som er minst 1,1 mm tykk (210/8×3, norsk tråd nr. 8). Den siste delen er ny for 2019
  • Den fangstende delen av stengselet skal være krokgarn (joddu) eller ruse (meardi). I et og samme stengsel kan man bruke inntil tre krokgarn og/eller ruser. Krokgarnet skal være formet som en spiss kile som kan være inntil 25 meter langt. Lengden på krokgarnet måles på den lengste siden
  • Det er bare tillatt å bruke tråd av hamp, bomull, nylonbindetråd eller spunnet nylon (nylon, perlon, terylene) i den fangstende delen av stengselet. Ved bruk av spunnet nylon skal tråd ha tynnere enkeltfilamenter enn 8 denier. Det er ikke tillatt å bruke gjennomsiktig materiale, som monofilament nylon.
  • Sammen med krokgarnet kan det stå et inntil 15 meter langt ledegarn og ett ledestengsel slik figur 1 viser. Funksjonen til ledegarnet og ledestengselet er å lede laksen til fangstdelen.

Krokgarn nr. 1 skal være festet i den ytterste posestolpen som vist på figur 1

Krokgarn nr. 2 og 3 skal være festet på følgende måte:

 1. i spissen av krokgarnet (se figur 2, krokgarn nr. 3)
 2. i ledegarnet (se figur 2, krokgarn nr. 2)
 3. i ledestengselet (se figur 1, krokgarn nr. 2), eller
 4. i tverrstengselet (se figur 1, krokgarn nr. 3).

Ledestengselet skal stå nedenfor hvert krokgarn/ruse, og være festet på følgende måte:

 1. i krokgarnet (se figur 1, ledestengsel nr. 2), eller
 2. i ledegarnet (se figur 1, ledestengsel nr. 1)

Dersom det er flere krokgarn ved siden av hverandre fra tverrstengselet (se figur 1, krokgarn nr. 1 og 3), er det bare tillatt å ha ledestengsel fra det ytterste krokgarnet

Samlet lengde av krokgarn og ledestengsel kan være inntil 80 meter, målt nedstrøms fra ytterste posestolpe som vist på figur 2

 • Fredningsområder: Ved sideelv hvor laks går opp, må det i hovedelv på sideelvas side av djupålen ikke brukes stengsel nedstrøms fra sideelva nærmere enn 200 meter fra samløpet av sideelv og hovedelv.
 • Djupål: Ingen del av stengselet må stå over djupålen i hovedløpet eller sideløp. Den ytterste delen av redskap skal ikke på noe punkt strekke seg nærmere enn 10 meter fra motsatt elvebredd. Med motsatt bredd menes også øyer, holmer og klipper som har egne løp mellom seg
 • Avstand mellom redskaper:
  • Ingen del av stengsler må være nærmere enn 120 meter fra annet stengsel.
  • Ingen del av settegarn og stengsel eller to settegarn må være nærmere enn 60 meter fra hverandre.
 • Merking av bruk: Stengsel som er satt ut i elva, skal merkes slik at andre som ferdes i vassdraget, lett kan få øye på dem. Fangstredskapene skal merkes med en flottør som stikker minst 15 cm over vannoverflaten eller med et flagg festet på en stang som stikker minst 40 cm over vannoverflaten. Kortsiden av flagget skal være minimum 15 cm lang.

Redskapet skal være merket med fiskerens navn og kontaktinformasjon, samt navnet på den eiendommen som fiskeretten er tilknyttet. På stengsel settes merket på et skilt eller en flottør festet på den ytterste stolpen eller bukken i tverrstengselet (doaris).

 • Opptak av merker: Fangstredskap skal tas på land straks etter at fiskesesongen for redskapet er avsluttet. Utstyr brukt til å merke og sette opp redskap skal tas på land innen to uker etter avsluttet fiskesesong.

Husk fangstrapporteringen:

TF oppfordrer alle til å legge inn fangsten fortløpende til https://tana.lakseelv.no/

Vi ønsker primært å få inn størrelse på hver laks.

Alternativt kan man levere fangst på fangstskjema/fangstdagboka. Fangsten kan der oppgis i grupper (antall og vekt av laks under 3 kg, laks mellom 3-7 kg, laks over 7 kg, og sjøørret), men riktig fangstdato på hver fangst må oppgis.

Fangsten må minimum oppgis i to omganger:

 • Fiske i juni må rapporteres innen 8. juli
 • Fiske for resten av sesongen må rapporteres innen 1. september