Site logo

Fiskeregler lokalt stangfiske

Tanavassdragets fiskeforvaltning har samlet alle fiskereglene for det lokale stangfisket i Tanavassdraget i et dokument for å gjøre reglene mer tilgjengelig for fiskerne.

For å kjøpe sesongkort i Tanavassdraget må man være fast bosatt (folkeregistrert) i Tana eller Karasjok kommune, eller ved lakseførende sideelv til Tanavassdraget i Kautokeino kommune. Stangfiskereglene er de samme for rettighetshaverne etter Tanalovens § 4 (laksebreveiere) og § 5 (lokale stangfiskere). Fiskekort og fiskeravgift til staten skal alltid medbringes under fisket. Ungdom fra fylte 16 år, og frem til fylte 18 år får kjøpe billigere fiskekort. Barn og ungdom frem til fylte 16 år skal ha med gratis fiskekort fra TF.

Fiskesketid:

 • Fiskesesongen i Tanaelva varer fra 1.6-20.8.
 • Sesongen på strekningen Tanamunningen – Langnes varer fra 23.6-15.9. Etter 20.8 er det ikke lov til å fange laks, og eventuell fangst av laks må settes ut.
 • Sesongen i sideelvene Luovvtejohka, Polmakelva og Váljohka varer fra 1.6-31.8.
 • Sesongen i sideelvene Máskejohka (Masjok) og Leavvajohka (Levajok) varer fra 1.6-20.8.
 • Sesongen i sideelvene Lákšjohka, Baišjohka, Kárášjohka med sideelvene Geaimmejohka og Bavvtajohka, Iešjohka med sideelver, Goššjohka og øvre norske del av Anárjohka varer fra 1.6-10.8.

Fredningsdøgn: Det er ikke tillatt å fiske fra søndag kl. 1800 til mandag kl. 1800.

I Tanamunninigen, nedenfor Langnes, er det tillatt å fiske hele uka i sesongen (23.6-15.9)

Fredningsdøgnet gjelder heller ikke fiske i innsjøer etter andre fiskearter enn laks, sjøørret og sjørøye når fisket foregår mer enn 200 meter fra utløps- eller innløpsos.

Lovlige redskaper: Lokale fiskere kan fiske med fiskestang med flue, sluk eller wobbler.

Ved fiske fra båt kan det fiskes med én sluk eller én flue per stang.

Det er forbudt å bruke reker, fisk og mark som agn. I Tanamunningen, nedenfor Langnes, er det likevel lov til å fiske med mark

Det er forbudt å bruke krokredskaper på en slik måte og under slike forhold at fisken kan krøkes. Det er tillatt å bruke klepp, fiskeøks og håv som hjelpemiddel for å løfte en fisk som er fast i redskap, opp i båt eller på land

Fredningssoner: Stangfiske er forbudt:

 1. innenfor ledegarn i stengsel og innenfor et område nærmere enn 50 meter nedenfor stengsel eller 10 meter til siden
 2. nærmere enn 10 meter fra settegarn
 3. fra bru
 4. fra båt og fra strand utenfor elvemunningen til lakseførende sideelver.
  1. I nedre norske del av Tanaelva: et område som strekker seg fra 50 m oppstrøms til 200 m nedstrøms fra sideelvas nærmeste elvebredder og på tvers av hovedelva ut til 200 m.
  2. I norske sideelver: et område som strekker seg fra 50 m oppstrøms til 100 m nedstrøms fra sideelvas nærmeste elvebredder og på tvers av den aktuelle sideelva
  3. På grensestrekningen: Fra båt og fra strand utenfor elvemunningen til lakseførende sideelver i et område som for den enkelte sideelv avgrenses på følgende måte:
   1. Lákšjohka (NOR); et område som strekker seg fra 50 m oppstrøms til 300 m nedstrøms fra sideelvas nærmeste elvebredder og på tvers av hovedelva vest for Forsholmen.
   2. Veahčajohka og Ohcejohka (FIN); et område som strekker seg fra 50 m oppstrøms til 200 m nedstrøms fra sideelvas nærmeste elvebredder og på tvers av hovedelva ut til djupålen.
   3. Goahppelašjohka (FIN); et område som strekker seg fra 50 m oppstrøms til 150 m nedstrøms fra sideelvas nærmeste elvebredder og på tvers av hovedelva ut til djupålen.
   4. Leavvajohka (NOR); et område som strekker seg fra 50 m oppstrøms til 100 m nedstrøms fra sideelvas nærmeste elvebredder og på tvers av hovedelva. Det kan fiskes med stang fra strand på motsatt side av utløpet til sideelva.
   5. Báišjohka (NOR); et område som strekker seg fra 50 m oppstrøms til 100 m nedstrøms fra sideelvas nærmeste elvebredder og på tvers av hovedelva.
   6. Njiljohka (FIN); et område som strekker seg fra 50 m oppstrøms til 200 m nedstrøms fra sideelvas nærmeste elvebredder og på tvers av hovedelva. Det kan fiskes med stang fra strand på motsatt side av utløpet til sideelva.
   7. Váljohka (NOR); et område som strekker seg fra 50 m oppstrøms til 150 m nedstrøms fra sideelvas nærmeste elvebredder og på tvers av hovedelva.
   8. Áhkojohka (FIN); et område som strekker seg fra 50 m oppstrøms til 200 m nedstrøms fra sideelvas nærmeste elvebredder og på tvers av hovedelva. Det kan fiskes med stang fra strand på motsatt side av utløpet til sideelva.
   9. Kárášjohka (NOR) (samløpet mellom Anárjohka og Kárášjohka); et område som strekker seg 50 m oppstrøms i begge disse elvene, og 200 m nedstrøms i Tanaelva på tvers av elveløpet.
   10. Gáregasjohka (FIN); et område som strekker seg fra 50 m oppstrøms til 100 m nedstrøms fra sideelvas nærmeste elvebredder og på tvers av elveløpet.
   11. Iškorasjohka (NOR); et område som strekker seg fra 50 m oppstrøms til 100 m nedstrøms fra sideelvas nærmeste elvebredder og på tvers av elveløpet.
   12. Goššjohka (NOR); et område som strekker seg fra 50 m oppstrøms til 100 m nedstrøms fra sideelvas nærmeste elvebredder og på tvers av elveløpet.
   13. Anárjohka (NOR); der Anárjohka munner ut i Skiehččanjohka; et område som strekker seg fra 50 m oppstrøms til 100 m nedstrøms fra sideelvas nærmeste elvebredder og på tvers av elveløpet.

Fredningssoner Lákšjohka:

 1. Nedre del fra Lásse/Bergkulpen og ned til munningen av Lákšjohka. 
 2. Kulp i øvre del av Lákšjohka (90 graders sving, ca 1 km nedenfor elveskillet).

Fredningssoner Kárášjohka: 200 m sone over og nedenfor Šuormpugorži

Fiske fra båt: Det er forbudt å fiske og å sette ut redskap fra båt med motoren i gang, og fra båt som er ankret opp.

Alle i båten som deltar aktivt i fiske skal ha fiskekort, inkludert roeren.

Fiske fra båt er bare tillatt med båt som er merket med nasjonalitetsskilt og nummer, og som er registrert i båtregister for Tanavassdraget. Kun personer som er folkeregistrert i Tana og Karasjok, samt ved lakseførende deler av Tanavassdraget i Kautokeino kommune kan registrere båter. Lokale stangfiskere kan registrere inntil en båt, og fiskerettshavere jf. Tanalovens § 4 kan registrere inntil 3 båter. Båter registreres hos TF

Minstemål og gjenutsetting: Laks, sjøørret og sjørøye som er mindre enn 30 cm skal settes ut igjen. Lengden på fisk måles fra snutespissen til enden av halefinnen.

Det er ulovlig å fange vinterstøing

Fisk skal alltid gjenutsettes hvis den er fanget

 1. utenom fisketid
 2. med forbudt redskaper eller fiskemåte

Pukkellaks, regnbueørret og eventuelle andre fremmede fiskearter som fanges skal ikke gjenutsettes.

Desinfisering av utstyr: Fiskeredskap og annet fiskeutstyr, samt båter og andre transportmidler som har vært benyttet i annet vassdrag skal være tørt eller desinfisert før det kan benyttes i Tanavassdragets nedbørfelt. Dette gjelder også lokale fiskere!

Husk fangstrapporteringen:

TF oppfordrer alle til å legge inn fangsten fortløpende til https://tana.lakseelv.no/

Alternativt kan man levere fangst på fangstskjema, men også her må riktig fangstdato på hver fisk oppgis. Det er et eget skjema for rapportering av sjøørret.

Fangsten av laks, laksestøing, oppdrettslaks, sjøørret, sjørøye og pukkellaks/russerlaks må minimum oppgis i to omganger:

 • Fiske i juni må rapporteres innen 8. juli
 • Fiske for resten av sesongen må rapporteres innen 1. september

TF oppfordrer alle til å oppgi fangst av andre arter som gjedde, abbor, harr og sik. Vi ønsker å få rapport om dato og lokalitet for fangsten, men fangsten kan oppgis i gruppe. Eks: 8. juli: 10 harr/5 kg, Máskejohka. Se for øvrig rapportering i Fortuna.